ga naar   Obase

Ouderraad

Activiteiten 
De ouderraad helpt bij de organisatie van diverse feesten en activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Zij vormt tevens een klankbord voor de medezeggenschapsraad, het team en de ouder(s)/verzorger(s).

Verkiezing
De ouderraad wordt gekozen door de aanwezige ouder(s)/verzorger(s) op de jaarlijkse ouderavond. De ouderraad hanteert een huishoudelijk reglement waarin de verdeling van de taken en de verkiezingsprocedure zijn geregeld.

De ouderbijdrage
De ouderraad en de leerkrachten organiseren extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Het geld van de ouderbijdragen wordt gebruikt voor festiviteiten, culturele activiteiten, vieringen en schoolreisjes.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter zonder deze bijdrage zullen activiteiten niet door kunnen gaan. Op de jaarlijkse ouderavond wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
De financiële bijdragen zijn ondergebracht in de “Stichting Vrienden van OBS ’t Kofschip”.

Voor groep 1 t/m 7 is het bedrag nu € 45,00 en valt uiteen in twee delen:
• € 30,00 voor schoolreisjes,
• € 15,00 voor feesten en activiteiten

Voor groep 8 is het bedrag nu € 70,00 en als volgt samengesteld:
• € 50,00 voor het schoolkamp,
• € 20,00 voor feesten en activiteiten.

Wanneer een leerling later in het schooljaar start op onze school, kan naar rato van het aantal aanwezige schoolmaanden betaald worden. Wij rekenen daarvoor 1/10 deel (is 4,50 euro) van de vrijwillige ouderbijdrage, per maand dat uw kind het huidige schooljaar op school zit.

Naast bovengenoemde kosten wordt voor de leerlingen van groep 5 een eigen bijdrage verwacht voor deelname aan zwemonderwijs. Dit betreft voor het schooljaar 2019-2020 € 56,88 .

Wijze van betalen
Het bedrag kunt u storten op rekeningnummer NL61INGB0004042755 ten name van de Stichting Vrienden van OBS ’t Kofschip.

Ouder(s)/verzorger(s) die problemen hebben met de kosten van één of meer ouderbijdragen kunnen contact opnemen met de directeur van de school.

Onze contactgegevens