ga naar   Obase

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad (MR) heeft enthousiaste leden die heel betrokken zijn bij alles wat er op school
gebeurt. In de Mr bespreken ouders en leerkrachten zaken die de school aangaan. Denk hierbij aan het
schoolplan, het formatieplan, de veiligheid in en rond school en begroting.

Onze MR bestaat uit twee delen:
• De oudergeleding, bestaande uit drie ouders/verzorgers, die zijn gekozen door de ouders van de school.
• De personeelsgeleding, bestaande uit drie personeelsleden, gekozen door het voltallige team. De MR kiest uit
haar midden een voorzitter en secretaris. De MR-leden nemen zitting in de MR voor een periode van twee jaar,
welke verlengd kan worden.

De MR behandelt alle onderwerpen, die de school aangaan volgens een medezeggenschapsreglement, waarin
staat aangegeven op welke wijze de afzonderlijke geledingen inspraak hebben. Onderwerpen die dit jaar aan de
orde zijn geweest zijn bijvoorbeeld: evaluatie en jaarplan, het schoolplein, onderzoek onderwijsinspectie,
verkeerssituatie rondom de school en formatie en geldstromen binnen de school.
De MR heeft inspraak door middel van instemmingsrecht of adviesrecht. Het eerste moet het bestuur overnemen, het tweede kan en mag het bestuur naast zich neerleggen.

Het medezeggenschapsreglement ligt ter inzage bij de secretaris van de MR. De vergaderingen zijn openbaar.
Na elke vergadering wordt een kort verslag in de weekbrief gezet, daarnaast zijn de notulen ook opvraagbaar bij de voorzitter van de MR of directeur.

Leden van de MR

Leden medezeggenschapsraad oudergeleding:

Bram Bolle

Krispijn de Jonge

Lobke Lang-Van Der Weel

Simone van Veldhuyzen

 

Leden medezeggenschapsraad leerkrachtgeleding:

Judith Polak

Aimee Kramer

Petra van Doorn

Onze contactgegevens