ga naar   Obase

Zo werken wij in de middenbouwunit

In de middenbouw unit hebben we 3 stamgroepen, de Apenrots, de Bijenkorf en de Vlindertuin. Juf Britt is de stamgroep leerkracht van de Apenrots. Juf Destiny en juf Aimee zijn de stamgroep leerkrachten van de Bijenkorf. Juf petra en Meester Karl zijn de leerkrachten van de Vlindertuin. Juf Edith is onze onderwijsassistent in de middenbouw unit.

Dit schooljaar zijn meester Milan en juf Tessa onze stagiaires.

De kinderen werken en leren regelmatig samen met kinderen uit andere leerjaren. Kinderen leren van en met elkaar.  Tijdens gezamenlijke activiteiten maken de leerkrachten keuzes in instructies en lessen voor groepjes leerlingen of begeleiding van individuele leerlingen. Dit kunnen ook kinderen uit andere groepen zijn. Het gaat er namelijk om, dat de kinderen de juiste lessen, begeleiding (extra oefentijd of wat moeilijkere werkjes) en coaching krijgen!

In groep 3-4 werken leerlingen samen als unit in 1 ruimte. Dit noemen wij de middenbouw unit 1. Groep 5-6 vormt samen middenbouw 2.

Door het werken, spelen en leren in de unit leren de kinderen:

-werken met kinderen uit verschillende leerjaren

-omgaan met verschillen (van talenten en niveaus)

-samenwerken

-omgaan met keuzes en (eigen) verantwoordelijkheid

-anderen te helpen

-begrijpen hoe de organisatie werkt (instructielessen, werken in kleine groepen, zelfstandig werken, verantwoordelijkheden en keuzes)

Ook in de middenbouw werken we elke dag met een vaste dagplanning, we merken dat kinderen een vast patroon fijn vinden. U merkt het misschien zelf ook dat de juffen en meester heel nauw samenwerken. Dat doen we niet alleen om het goede voorbeeld te geven, maar ook omdat het heel belangrijk is om af te stemmen. Naast het samenwerken binnen de unit, werken we natuurlijk ook nauw samen met de onderbouwunit en bovenbouw unit. We zorgen samen voor een goede afstemming. Voor de kinderen is het dan ook heel normaal dat zij regelmatig werken met kinderen uit andere units.

Wij maken veel gebruik van Snappet op onze chromebooks. Hier werken we dagelijks aan de doelen van rekenen en spelling. Daarnaast werken we natuurlijk ook nog op papier, zoals bij onze taalmethode Taal Actief en de schrijflessen. We zoeken daarbij ook vaak naar mogelijkheden om onze kinderen zaken te leren door te doen of om extra bewegen. Zoals bijvoorbeeld een spellingsles op het schoolplein of in de hal van de school, waarbij de kinderen woorden met de goede spellingscategorie moeten opzoeken en opschrijven.

Naast de vakken als taal, rekenen, lezen en spelling werken we met Faqta aan Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur en Techniek. Hierbij werken we een aantal weken aan een thema uit één van deze vakgebieden. Ook proberen we hierbij aan te sluiten bij de lessen crea.

Het gebruik van Snappet geeft ons dagelijks veel informatie over de kinderen. Door dit dagelijks uit te lezen kunnen we goed inspelen op de behoeften van

de kinderen.  Maar kunnen we ook heel mooi de ontwikkeling van ze volgen. Voor de kinderen heeft dit als grote voordeel dat ze zicht hebben op wat ze doen, ze krijgen direct feedback op hun gemaakte werk.

Naast het werken en het volgen op Snappet volgen we de kinderen door twee keer per jaar de IEP – toets af te nemen, krijgen we veel informatie uit de (coach)gesprekken die we met de kinderen houden en observeren we regelmatig in de groep.

Bekijk ook:

Onze contactgegevens