ga naar   Obase

Ouderraad

De leden van de ouderraad verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam (de
leerkrachten) diverse activiteiten voor de kinderen. Ze helpen actief mee aan activiteiten zoals de organisatie
rondom schoolreis, Sinterklaas, Kerst, schoolontbijt, laatste schooldag, enz. Daarnaast organiseert onze
ouderraad ook nog een aantal buitenschoolse activiteiten (filmmiddag, halloweenmiddag, kerstknutselen, enz.) Voor deze activiteiten, wordt een kleine bijdrage gevraagd, waarvoor de materialen voor die middag worden aangeschaft. Via de nieuwsbrief worden deze ‘extra’ activiteiten aangekondigd.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar die tevens openbaar zijn. De data worden bekend gemaakt in de
weekbrief. De notulen zijn opvraagbaar bij de voorzitter van de OR. Ook bestaat de mogelijkheid om gedurende het schooljaar een thema-ouderavond te organiseren; door de ouderraad, voor de ouders/verzorgers. Er wordt dan een passend onderwerp gekozen, naar inschatting van de ouderraad.

De activiteiten van de ouderraad vallen buiten de normale bijdrage van de ouderraad, maar kosten wel geld.
Daarom vragen wij aan alle ouders/verzorgers een ouderbijdrage, zodat we deze activiteiten kunnen organiseren. De ouderbijdrage is vrijwillig, echter alleen met uw bijdrage zijn bovengenoemde activiteiten mogelijk.

Wanneer u vragen of ideeën heeft voor onze OR. Het mailadres is: [email protected]

Onze OR bestaat uit de volgende leden;
Ayse Aliskan
Christie Bul
Mariette Collignon
Krista Eijzenga
Sylvia Groenendijk-Wesdorp
Mariëlle van Oosten
Anne de Valk
Esther Smit
Aldijana Dzinalic

Activiteiten 
De ouderraad helpt bij de organisatie van diverse feesten en activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Zij vormt tevens een klankbord voor de medezeggenschapsraad, het team en de ouder(s)/verzorger(s).

Verkiezing
De ouderraad wordt gekozen door de aanwezige ouder(s)/verzorger(s) op de jaarlijkse ouderavond. De ouderraad hanteert een huishoudelijk reglement waarin de verdeling van de taken en de verkiezingsprocedure zijn geregeld.

De ouderbijdrage
De ouderraad en de leerkrachten organiseren extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Het geld van de ouderbijdragen wordt gebruikt voor festiviteiten, culturele activiteiten, vieringen en schoolreisjes.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter zonder deze bijdrage zullen activiteiten niet door kunnen gaan. Op de jaarlijkse ouderavond wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
De financiële bijdragen zijn ondergebracht in de “Stichting Vrienden van OBS ’t Kofschip”.

Voor groep 1 t/m 7 is het bedrag nu € 45,00 en valt uiteen in twee delen:
• € 30,00 voor schoolreisjes,
• € 15,00 voor feesten en activiteiten

Voor groep 8 is het bedrag nu € 70,00 en als volgt samengesteld:
• € 50,00 voor het schoolkamp,
• € 20,00 voor feesten en activiteiten.

Wanneer een leerling later in het schooljaar start op onze school, kan naar rato van het aantal aanwezige schoolmaanden betaald worden. Wij rekenen daarvoor 1/10 deel (is 4,50 euro) van de vrijwillige ouderbijdrage, per maand dat uw kind het huidige schooljaar op school zit.

Naast bovengenoemde kosten wordt voor de leerlingen van groep 5 een eigen bijdrage verwacht voor deelname aan zwemonderwijs. Dit betreft voor het schooljaar 2016-2017  € 53,00.

Wijze van betalen
Het bedrag kunt u storten op rekeningnummer NL61INGB0004042755 ten name van de Stichting Vrienden van OBS ’t Kofschip.

Ouder(s)/verzorger(s) die problemen hebben met de kosten van één of meer ouderbijdragen kunnen contact opnemen met de directeur van de school.

Zo doen we dat! Onze kernwoorden

Onze contactgegevens